Όλες οι ειδήσεις της Πτολεμαΐδας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας με ένα κλικ! Ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα της περιοχής μας. Γιατί υπεύθυνος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης... Στείλτε μας τις καταγγελίες ή απλώς τις γνώμες σας στο email kailarianews@hotmail.com

Περιληψη Διακηρυξης

«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών & επιχειρήσεων του Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Σύντομη Περιγραφή του Έργου: Ο Δήμος Κοζάνης, στα πλαίσια της πράξης, «Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικότητας μέσω της παροχής προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας, τηλεεργασίας και κοινωνικής δικτύωσης σε πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης», και του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών & επιχειρήσεων του Δ. Κοζάνης», ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει:

Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη του Αναδόχου που θα συνάψει σύμβαση με το Δήμο Κοζάνης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρω Υποέργου 1. Στο αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται μέσω του παρόντος διαγωνισμού, περιλαμβάνονται

(α) η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παροχής υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας, τηλεεργασίας και ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η προμήθεια συναφών με το πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάλυσης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, δοκιμών, υποστήριξης, εκπαίδευσης, συντήρησης και εγγύησης καθώς και προϊόντων εξοπλισμού και λογισμικού,

(β) η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και η λειτουργική ολοκλήρωση υπολογιστικού & δικτυακού εξοπλισμού και

(γ) η προμήθεια υλικού και υπηρεσιών προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου και της χρησιμότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δημότες κι επιχειρήσεις της περιοχής , όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο αναλυτικό τεύχος προδιαγραφών της προκήρυξης.

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα μια χιλιάδες ενενήντα δύο Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (431.092,44 €), πλέον του ΦΠΑ 19% (81.907,56€) που αντιστοιχεί. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 4.2, , στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου με είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα Ευρώ (26.650,00 €), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο C.2.5 «Εγγύηση Συμμετοχής» του Αναλυτικού Τεύχους της Διακήρυξης.

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει, μέχρι τις 15/6/2009 και ώρα 10:00 στη διεύθυνση Δημαρχείο, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη, Τ.Κ.: 50100 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο C.3. «Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών» του Αναλυτικού Τεύχους της Διακήρυξης. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν τη Διακήρυξη από τη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr, www.cityofkozani.gr , www.e-dimotis.gr) ή από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, 50100 - Κοζάνη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/6/2009 ημέρα Δευτέρα. και ώρα 11:00 στο κτήριο του Δημαρχείου του Δήμου Κοζάνης στην παραπάνω διεύθυνση από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο σημείο C.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά» του Αναλυτικού Τεύχους της Διακήρυξης. Ο προσφέρων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του έργου και να πληροί τους όρους χρηματοοικονομικής επάρκειας που καθορίζονται σχετικά στο σημείο C.2 του Αναλυτικού Τεύχους της Διακήρυξης.

Ισχύς των προσφορών: Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τα κριτήρια που αναφέρονται στις τε

Bookmark and Share

0 σχόλια:

Πτολεμαΐδα ptolemaida πτολεμαιδα Κοζάνη kozani kailaria blogspot blogs

ptolemaida.gr ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ PTOLEMAIDA DIMOS, eordea eordaia kailaria kailar Δήμαρχος ptolemaida dhmos ptolemaidos Κοζανη Κοζάνη ΚΟΖΑΝΗ kozani κοζανη κοζανι kozanh Πτολεμαΐδα ειδήσεις
ptolemaida πτολεμαιδα